zamknij

Ta strona używa do poprawnego działania plików Cookie. Więcej o plikach cookie możesz dowiedzieć się z naszej polityki prywatości

Regulamin sklepu butyina.pl

Regulamin sklepu internetowego butyina.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.butyina.pl
 2. Firma Handlowa Waldemar Baran, z siedzibą 26-600 Radom ul. Warszwska 152 - wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 796-153-88-56, Regon 672852719 jest właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy www.butyina.pl, adres poczty elektronicznej: sklep@butyina.pl oraz numer telefonu 666948879 Sprzedaż detaliczna prowadzona jest pod adresem Sklep Butyina, 26-600 Radom, ul. Focha 5
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.butyina.pl, a także stanowi integralną część Transakcji pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, zgodnie z poniższymi definicjami. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z pózn. zm.) oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014r. art. 12 ust.1 oraz art. 18 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 4. Klient przed zawarciem Transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu.

DEFINICJE

 1. Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
 2. 2. PayU - Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
 3. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 4. Strona - serwis internetowy www.butyina.pl
 5. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzący detaliczną sprzedaż obuwia, toreb i akcesoriów, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.butyina.pl
 6. Sprzedawca - Firma Handlowa Waldemar Baran
 7. Klient - osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której dokonywana jest Transakcja
 8. Zamówienie - przesłanie przez Klienta do Sklepu należycie wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na Stronie, wskazującego m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz towar, który Klient zamierza nabyć w Sklepie
 9. Transakcja - dokonanie przez Klienta zakupu obuwia lub innego artykułu/-ów ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia/li>
 10. Płatność - świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Umowę mogą zawierać zarówno zarejestrowani Klienci jak i Ci którzy nie posiadają konta w Sklepie Internetowym
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego transakcji, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
  • e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

WARUNKI DOKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.butyina.pl, dokonać wyboru Produktu z oferty Sklepu Internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 5. W celu wysłania/złożenia Zamówienia konieczne jest zaznaczenie pola z napisem „Wiem, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam dane i zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Butyina Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.(oferta sklepu)
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Sklep Butyina.pl - Przyjęto zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia ( przyjęcie oferty ). Do tej wiadomości Sprzedający załącza regulamin wraz z załącznikami..
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 11. Obuwie, torby i akcesoria oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa
 12. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 10:00-18:00
 13. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów towarów objętych obniżką ceny
 14. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu . Po zaakceptowaniu otrzymanego towaru możliwe jest wystawienie faktury VAT. Zamówiony towar dostarczany jest Klientowi za pośrednictwem Firmy kurierskiej FedEx Express, lub Poczta Polska przez Sprzedawcę na adres wskazany w Zamówieniu

CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA W SKLEPIE BUTYINA.PL

 1. Ceny Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
 2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
 3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.
 4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

WYSYLKA I PLATNOSCI W SKLEPIE BUTYINA.PL

 1. Formy płatności w klepie internetowym butyINA.pl:
  1. płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.
  2. „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU
  3. przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
   Getin Noble Bank SA
   33156000132000170146689101
   dane do przelewu :
   Firma Handlowa Waldemar Baran, 26-600 Radom, ul. Warszawska 152
  4. płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem..
  5. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym butyINA w Radomiu ul. Focha 5 pon- pt 10-18, sobota 10-14
 2. płatność on-line (ust. 1 pkt 2)
  W przypadku dokonywania przelewu PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.
 3. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od Transakcji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.
 4. płatność za pobraniem, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem

KOSZTY WYSYłKI

 1. Kwoty, które są doliczane za nadanie paczki:
  1. dla zamówień powyżej 200 zl
   • Kurier (na terenie Polski) - 0 zł
   • Poczta Polska - priorytet - 0 zł
  2. dla zamówień do 200 zł
   • Kurier (na terenie Polski) - 10 zł
   • Poczta Polska - priorytet - 10 zł
  3. Dodatkowe opcje:
   • płatność za pobraniem - dodatkowa opłata 6 zł,
  4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski przez firmę kurierską FedEx Express i Poczta Polska. Złożone zamówienia będą realizowane w terminie 2- 10 dni roboczych przy płatnościach on-line, za pobraniem. W przypadku płatności przelewem bankowym w terminie 2- 10 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.

  UPRAWNIENIE DO ODSTąPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni.
  2. Szczegółowa informacja o zasadach korzystania z prawa wskazanego w powyższym postanowieniu oraz ograniczeniach znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
  3. W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest wymagane.
  4. Sprzedający doręcza konsumentowi wraz z treścią niniejszego Regulaminu załączniki nr 1 i nr 2 Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
  5. W razie wątpliwości przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedającym
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraznie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyrazną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   REKLAMACJA DOTYCZąCE TOWARÓW

   1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
   2. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się ze sklepem w celu złożenia reklamacji z tego tytułu. Reklamacje można również kierować na adres sklep@butyina.pl .
   3. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu; przedstawienie takiego dokumentu pomoże i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny.
   4. Miejscem właściwym do składania reklamacji pisemnych jest siedziba Sprzedającego.
   5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego.
   6. Sprzedający nie jest producentem towarów ani gwarantem. Jeśli towar objęty jest gwarancją, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji do podmiotu wskazanego w treści gwarancji.

   REKLAMACJA W ZAKRESIE śWIADCZENIA USłUG DROGą ELEKTRONICZNą

   1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, mailowo sklep@butyina.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, dane do korespondencji (np. adres e-mail), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

   POSTANOWIENIA KOńCOWE

   1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (np. złożyć wniosek do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego; informacje dotyczące tego Sądu można znaleźć na stronie spsk.wiih.org.pl).
   2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

   ZAłąCZNIK NR 1 - INFORMACJE DOTYCZąCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTąPIENIA OD UMOWY

   PRAWO DO ODSTąPIENIA OD UMOWY

   1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoznik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);
    • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoznik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno);
    • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoznik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).
   3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:
    • Waldemara Barana prowadzącego Firmę Handlowa Waldemar Baran, z siedzibą 26-600 Radom ul. Warszawska 152 - wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 796-153-88-56, Regon 672852719 adres poczty elektronicznej: sklep@butyina.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną korzystając z gotowego formularza odstąpienia od umowy). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   5. Zwroty towaru(-ów) należy dokonać na adres: Sklep butyINA.pl ul. Focha 5, 26-600 Radom

   SKUTKI ODSTąPIENIA OD UMOWY

   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
   2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraznie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
   3. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie pózniej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
   4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. ZAłąCZNIK NR 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTąPIENIA OD UMOWY

  8. WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Kontynuuj

Newsletter

Obuwie damskie letnie, markowe obuwie skórzane, sklep internetowy z obuwiem, buty skórzane, buty radom, buty zimowe, obuwie codzienne, sklep internetowy online, modne obuwie dla kobiet, twój sklep internetowy z butami, buty na obcasie, buty na koturnie, buty na platformie, obuwie sklep online, buty damskie zdrowotne, obuwie damskie stylowe, obuwie na każdą okazję.